chireadan

19 tekstów – auto­rem jest chi­readan.

Miłość, to ciągły, tęskny niedosyt.
Czu­jesz go nieza­leżnie czy ta oso­ba jest tu i te­raz, czy mi­liony ki­lometrów od ciebie.
To napędza uczu­cie, by trwać wiecznie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2012, 02:09

gdy­by in­cep­cja była możli­wa, wyb­rałabym ją so­bie na swo­je uzależnienie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2011, 00:20

Łaknę wol­ności każdą komórką ciała.
Biega­nia w deszczu, zbiera­nia ko­loro­wych liści. Śmie­chu, tańca i śpiewu. Tran­scen­den­tności, spon­ta­niczności i podróży.
By­cia wbrew i po­mimo. Od­czu­wania każdym zmysłem. Od­kryć na no­wo i no­wych od­kryć. Sen­ty­mentów i błogości.
Być trochę dzieckiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2011, 23:13

Wiem, ze to nie jest miłość, bo mi­mo że zro­biłabym dla ciebie wiele, nie jes­tem w sta­nie za ciebie umrzeć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 września 2011, 23:12

Cza­sem mam wrażenie, ze śliz­gam się między kar­ta­mi życia i ser­ca­mi ludzi. Po pros­tu, bez większe­go znacze­nia. Te­go już nie można naz­wać życiem, to tyl­ko egzystencja. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 czerwca 2011, 02:00

Sa­ma bez­silność nie jest upad­kiem, ale tym uczu­ciem, które następu­je po nim. Tępym bólem i bra­kiem możli­wości złapa­nia od­dechu. Mo­men­tem, kiedy wa­hasz się, czy wstawać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2011, 23:23

Będę z Tobą, dopóki będzie Ci ze mną dob­rze.
Jak przes­ta­nie być Ci ze mną dob­rze-odejdę, żeby było lepiej. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 maja 2011, 01:14

Często mówi­my to, co sa­mi chce­my usłyszeć.
Zaz­wyczaj nie jest to korzys­tne w ogólnej re­lac­ji, a w niektórych przy­pad­kach może mieć wręcz ka­tas­tro­fal­ne skutki. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 kwietnia 2011, 11:52

Nie lu­bię na­zywac re­lac­ji między­ludzkich. Wte­dy niektórzy przes­tają byc w pełni szczerzy i sta­rają się spros­tac da­nemu określeniu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 lutego 2011, 23:40

O ileż łat­wiej po­godzić się z czyimś odejściem, niż z bra­kiem możli­wości je­go powrotu. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 stycznia 2011, 22:28
chireadan

"Bez skrepowania cieszyć się drobnymi przyjemnościami, tak sporadycznie ofiarowanymi przez los."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chireadan

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność